เริ่มต้นกันอีกปีกับพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๑

สิ่งใดผิดพลาด และสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ เราอาจจะปฏิบัติตนและฝึกตนเองให้อยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้กระมัง

มารู้เพิ่มเติมกับวันขึ้นปีใหม่อีกเล็กน้อย

วันขึ้นปีใหม่ คือ วันแรกของปี มักจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และนับเป็นวันสำคัญของปี ปัจจุบันกำหนดให้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากลตามปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian Calender)* และถือเป็นวันหยุดต่อมาจากวันสิ้นปี อย่างไรก็ตามในแต่ละชาติที่ใช้ปฏิทินแบบอื่น ก็จะมีวันขึ้นปีใหม่ที่แตกต่างกันไป เช่น วันตรุษจีน วันสงกรานต์ เป็นต้น ในประเทศไทย ทางราชการ (คณะรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม) ให้ถือเอาวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็นต้นมา

 

*Gregorian Calender เป็นปฏิทินที่ดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศตะวันตก  ประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ ๑๓ เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๑๒๕ (ค.ศ. ๑๕๘๒)

แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/

วันนี้คงจะจบแต่เพียงเท่านี้

สวัสดีปีใหม่

edit @ 3 Jan 2008 13:00:41 by 悲劇